Тавигдах шаардлага

Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх,
Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх
Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
 • Бүрдүүлэх материал
  • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • Зээлийн өргөдөл /анкет/
  • Зээл хүсэгч болон хамтран зээлдэгчийн иргэний үнэмлэх /ТҮЦ машин болон Е-Мongolia лавлагаа/
  • Зээл хүсэгч болон хамтран зээлдэгчийн НДДэвтэр /ТҮЦ машин болон Е-Мongolia лавлагаа/
  • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
  • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт /ТҮЦ машин болон Е-Мongolia лавлагаа /
  • ББСБ-ын зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материалууд

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт