Frame 7

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

33,6-36%

Жилийн хүү

1-36 сар

Хугацаа

Барьцаа хөрөнгө:
⦁ Үл хөдлөх хөрөнгө
⦁ Автомашин
⦁ Зогсоол
⦁ Газар
⦁ Хашаа байшин
⦁ Цалингийн орлого
⦁ Хөдлөх хөрөнгө

Frame 10

Хэрэглээний зээл

33.6-36%

Жилийн хүү

1-36 сар

Хугацаа

Барьцаа хөрөнгө:
⦁ Үл хөдлөх хөрөнгө
⦁ Автомашин
⦁ Зогсоол
⦁ Газар
⦁ Хашаа байшин
⦁ Цалингийн орлого
⦁ Хөдлөх хөрөнгө

Frame 6

Автомашины зээл

36%

Жилийн хүү

1-24 сар

Хугацаа

Барьцаа хөрөнгө:
⦁ Үл хөдлөх хөрөнгө
⦁ Автомашин
⦁ Зогсоол
⦁ Газар
⦁ Хашаа байшин
⦁ Цалингийн орлого
⦁ Хөдлөх хөрөнгө

Frame 8

Цалингийн зээл

21,6-36%

Жилийн хүү

1-36 сар

Хугацаа

Барьцаа хөрөнгө:
⦁ Үл хөдлөх хөрөнгө
⦁ Автомашин
⦁ Зогсоол
⦁ Газар
⦁ Хашаа байшин
⦁ Цалингийн орлого
⦁ Хөдлөх хөрөнгө

Frame 9

Ногоон зээл

18-24%

Жилийн хүү

1-36 сар

Хугацаа

Барьцаа хөрөнгө:
⦁ Үл хөдлөх хөрөнгө
⦁ Автомашин
⦁ Зогсоол
⦁ Газар
⦁ Хашаа байшин
⦁ Цалингийн орлого
⦁ Хөдлөх хөрөнгө

img-01

Зээлийн шугам

34.8-36%

Жилийн хүү

1-12 сар

Хугацаа

Барьцаа хөрөнгө:
⦁ Үл хөдлөх хөрөнгө
⦁ Автомашин
⦁ Зогсоол
⦁ Газар
⦁ Хашаа байшин
⦁ Цалингийн орлого
⦁ Хөдлөх хөрөнгө

Homepage 2